VIGAS - Ekologické splynovacie kotly
VIGAS - Ekologické splynovacie kotly


Výrobca:
VIMAR
M. Čulena 25
974 11 Banská Bystrica
Slovenská Republika

IČO: 17956145
IČ DPH: SK 1020548001
IBAN:
SK2702000000000472145312

Tel: +421 48 41 87 022
Tel: +421 48 41 87 159
Fax: +421 48 41 87 022

vimar@vimar.sk
www.vigas.eu
PQM ISO
Významný exportér
Čestné uznanie Racioenergia 2010

Záručné podmienky a pokyny pre odberateľa

- Záručná doba je 2 roky od dátumu predaja, ak nie je uvedené inak.

Pre informácie o dĺžke záručnej doby požiadajte nášho zástupcu v US.

- Reklamácie kompletnosti dodávky sa uplatňujú v súlade s Obchodným a Občianskym zákonníkom u dodávateľa.

- Škody a chyby vzniknuté prepravou uplatní odberateľ u prepravcu pri preberaní tovaru.

- Záruka platí, len ak bol kotol uvedený do prevádzky odborne vyškoleným servisným technikom. Zoznam oficiálnych partnerov je uvedený v kontaktoch.

- Záruka platí, ak všetky elektrické zariadenia pripojené k regulácii boli zapojené odborne vyškoleným servisným technikom a sú zapísané v záručnom liste v záznamoch o zapojení príslušenstva.

- Záruka sa vzťahuje na konštrukciu, použitý materiál a vyhotovenie celého výrobku.Záruka sa nevzťahuje:

- Na spotrebný materiál: tesnenie dvierok, tesnenie veka výmenníka, tesnenie pod ventilátor, žiarobetónová dýza, žiarobetónová výmurovka a šamotové tehly.

- Na chyby, ktoré si zákazník spôsobil sám.

- Na chyby spôsobené, nedodržaním návodu na montáž, nesprávnou obsluhou a údržbou alebo tým, že výrobok sa používal iným ako stanoveným spôsobom a na iný účel, než na ktorý je v normálnych podmienkach určený, zlým alebo neodborným zaobchádzaním.

- Inak pre uplatnenie záruky platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

počítadlo.abz.cz