VIGAS - Ekologické splynovacie kotly
VIGAS - Ekologické splynovacie kotly


Výrobca:
VIMAR
M. Čulena 25
974 11 Banská Bystrica
Slovenská Republika

Tel: +421 48 41 87 022
Tel: +421 48 41 87 159
Fax: +421 48 41 87 022
vimar@vimar.sk
www.VIGAS.eu
PQM ISO
Významný exportér
Čestné uznanie Racioenergia 2010
logo-vigas

Drevo splynujúce kotly VIGAS a VIGAS Lambda Control

Vigas 16 LC

Princíp spaľovania v kotloch VIGAS

Princípom spaľovania sa kotly VIGAS výrazne líšia od bežných kotlov na pevné palivo. K spaľovaniu paliva dochádza spôsobom splynovania dreva. Podstata splynovania spočíva v tepelnom rozklade organických a anorganických látok v uzatvorenej komore kotla za mierneho pretlaku primárneho vzduchu vytváraného dúchacím ventilátorom. Proces splynovania prebieha v zásobníku kotla, nad žiarobetónovou dýzou. V prvej fáze dochádza k vysúšaniu a uvoľňovaniu prchavých zložiek z paliva. V druhej fáze sa uvoľnené plyny zmiešajú v priestore dýzy s predhriatym sekundárnym vzduchom a vytvoria horiacu zmes plynov. V tretej fáze dochádza k zhoreniu plynov v spaľovacom priestore kotla a odvedeniu spalín cez rúrkový výmenník tepla do komína.

Tento spôsob horenia je veľmi efektívny, čo má za následok výrazné zníženie spotreby paliva oproti kotlom s klasickým spaľovaním.

Technický popis a konštrukcia kotlov

Teplovodné kotly VIGAS 16, 25, 40, 60, 80, 100 sú určené pre spaľovanie suchej drevnej hmoty od pilín po polená v dĺžke podľa rozmeru plniacej komory a maximálnom priemere 20 cm. Piliny, hobliny, štiepky a odrezky je nutné spaľovať spolu s polenami. Teplovodný kotol VIGAS 29UD je určený pre spaľovanie hnedého uhlia (kocka). Ako náhradné palivo je možné použiť suchú drevnú hmotu.

Teplovodné kotoly VIGAS 12 DPA, VIGAS 18DPA a VIGAS 26DPA sú určený pre spaľovanie peletiek o priemere 6 mm a dĺžke do 30 mm a suchej drevnej hmoty od pilín po polená v dĺžke do 520 mm (12DPA do 400 mm) a maximálnom priemere 20 cm. Piliny, hobliny, štiepky a odrezky je nutné spaľovať spolu s polenami.

Konštrukcia

Rez kotlom

Kotly sú zvarené z oceľových plechov hrúbky 4 a 6 mm. Vnútorné plechy kotlov, ktoré sú v styku so spalinami majú hrúbku steny 6 mm . Výmenník tepla je zvarený z oceľových trubiek 57x 4,5 mm . Podľa typu kotla je tento výmenník konštruovaný ako jednoradový pre kotly VIGAS 12DPA, 16, 25,40, alebo dvojradový pre kotly VIGAS 18DPA, 26DPA, UD29, 60, 80, 25TVZ. V kotly VIGAS 100 je použitý trojradový výmenník.

Kotly VIGAS sú štandardne vybavené výmenníkom proti prehriatiu kotla. Výmenník je vyhotovený z Cu rúry o priemere 18mm.

Kotly zvárané ručne sú zvárané technológiou MIG v ochrannej atmosfére CO2. Kotly zvárané na robotizovaných pracoviskách sú zvárané technológiou MAG.

Vonkajší plášť je vyhotovený z plechu hrúbky 0,8 mm. Na povrchovú úpravu vonkajšieho plášťa je použitý práškový nástrek vypaľovaný na teplotu 200 °C. Spaľovacia komora kotlov je vyložená šamotovými tehlami hrúbky 40 mm s označením P4. Dno zásobníkovej komory je vyplnené žiarobetónovou zmesou s označením ŽO 1250. Žiarobetónová vymeniteľná dýza je vyhotovená z materiálu s označením ŽO 1400. Pre spaľovanie dodáva potrebné množstvo vzduchu dúchací ventilátor . Pre kotly VIGAS 60, 80, 100 sú použité dva ventilátory zapojené paralelne. Na tesnenie dvierok je použité sklené vlákno štvorcového prierezu s rozmerom 25mm. Na tesnenie veka výmenníka je použité sklené vlákno kruhového prierezu o priemere 8 mm.

Tepelnú izoláciu kotla tvorí izolačný materiál NOBASIL hrúbky 20 a 40 mm. Spaliny sú odvádzané cez oceľové hrdlo o priemere 160 mm pre kotly VIGAS 16, 25, UD29, Teplovzdušný 25, 12DPA, 18DPA a 196 mm pre kotly VIGAS 26DPA, 40, 60, 80, 100.

Palivo pre kotly VIGAS

Kotly VIGAS sú určené pre spaľovanie suchej drevnej hmoty od pilín až po polená. Druh, rozmer, vlhkosť a výhrevnosť použitého paliva má zásadný vplyv na výkon dobu horenia a tvorbu dechtu v kotloch VIGAS. S klesajúcim obsahom vody v dreve stúpa jeho výhrevnosť. V kotloch VIGAS je možné spaľovať všetky druhy dreva, ale vždy najlepšie do vlhkosti 20 %. V kotle VIGAS 29UD je okrem dreva možné spaľovať aj hnedé uhlie „kocka“ a v kotloch VIGAS DPA okrem dreva aj drevené pelety.

Tabuľka vlastností dreva

Drevo Výhrevnosť [MJ/kg] pri 20% vlhkosti Výhrevnosť [MJ/kg] pri 25% vlhkosti Tvrdosť* Objem. hmotnosť [kg/m³] pri 25% vlhkosti
Topoľ 12,9 12,3 1 530
Jedľa 15,9 14,0 1 575
Smrek 15,3 13,1 1 575
Vŕba 16,9 12,8 1 665
Borovica 18,4 13,6 1 680
Jelša 16,7 12,9 2 640
Breza 15 13,5 2 780
Javor 15 13,6 4 660
Buk 15,5 12,5 4 865
Jaseň 15,7 12,7 4 865
Agát 16,3 12,7 4 930
Dub 15,9 13,2 4,5 840
[kg/m³]=[kg/plm], plm - plnometer, * 1 = veľmi mäkké, 5 = veľmi tvrdé

Závislosť vlhkosti od doby po ťažbe (štiepané drevo)

Rozmery

Rozmerové údaje

VIGAS   16
16LC
25
25LC
40
40LC
60
60LC
80
80LC
100
100LC
29 UD
Menovitý výkon kotla kW 16 25 40 60 80 100 29
Max. prevádzkový tlak bar 3
Palivo   drevo do max. vlhkosti 20% o výhrevnosti
15 MJ/kg
hnedé uhlie
Rozsah výkonu kW 8-18 5-31 8-41 15-72 25-92 25-100 8-35 (8-29)*
Náhradné palivo   Drevný odpad, štiepky, piliny, pilinové brikety (pre 29 UD aj drevo do max. vlhkosti 20%)
Hmotnosť kg 400 430 460 760 930 950 430
Výška s reguláciou A mm 1135 1385 1420 1120
Výška výstupného hrdla B mm 1075 1310 1400 1075
Výška vstupného hrdla C mm 115 125 215 110
Výška napúšťacieho ventilu D mm 55 70 135 55
Výška komínového hrdla E mm 890 1110 1170 890
Šírka F mm 645 785 645
Šírka (prechodná) G mm 590 760 590
Hĺbka H mm 840 1070 1260 1650 1070
Výstupné hrdlo I mm 240 520 240
Priemer komínového hrdla J mm 160 196 160
Rozmer od hrany kotla K mm 188 305 880 1210 218
Rozstup nátrubkov L mm 405 70 350
Priemer vstupného hrdla G/mm 2"
Priemer výstupného hrdla G/mm 2"
Priemer napúšťacieho ventilu G ½" ¾" ½"
Objem vodnej náplne l 60 75 93 180 205 215 75
* údaje pre palivo drevo

Rozmery

1. Vstupné hrdlo pre odpúšťací ventil

2. Otvor pre ponorné púzdro ventilu

3. Výstupné hrdlo chladiacej vody

4. Výstupné hrdlo teplej vody

5. Vstupné hrdlo vratnej vody

6. Napúšťacie hrdlo

počítadlo.abz.cz