VIGAS - Ekologické splynovacie kotly
VIGAS - Ekologické splynovacie kotly


Výrobca:
VIMAR
M. Čulena 25
974 11 Banská Bystrica
Slovenská Republika

Tel: +421 48 41 87 022
Tel: +421 48 41 87 159
Fax: +421 48 41 87 022
vimar@vimar.sk
www.VIGAS.eu
PQM ISO
Významný exportér
Čestné uznanie Racioenergia 2010

Komín a jeho vlastnosti

Komín je dôležitou súčasťou každého domu. Moderný komín je však aj dôležité technické zariadenie, ktoré významne ovplyvňuje prevádzkovú bezpečnosť a účinnosť vykurovacej sústavy, ekonomiku vykurovania a štandard bývania. Pred výmenou alebo montážou nového kotla je vhodné si nechať posúdiť odborníkovi (kominárovi), či výška, priemer a technické prevedenie Vášho komína zodpovedá požiadavkám výrobcu kotla, príslušných noriem a vyhlášok.

Pozornosť venujte predovšetkým výške komínového telesa. Podľa platnej vyhlášky č. 575/2005 Z. z. by najmenšia výška výduchu alebo komína mala byť 4 m nad terénom. Dôležité je však dodržať aj výšku 1,5 metra v nadstrešnej časti rovnej strechy pri kúrení tuhými palivami a 1 meter pri vykurovaní plynom. Pri šikmej streche je treba dohliadnuť na správnu výšku 65 cm nad hrebeňom pri používaní všetkých druhov palív. Nevhodný návrh a súčasne zlé postavenie komína môže nielen spôsobiť požiar či poškodiť komínovú konštrukciu, ale aj zapríčiniť nefunkčnosť kotla. Splnenie týchto základných požiadaviek pri stavbe komína navyše zabráni spätnému prenikaniu spalín do interiéru vášho domu.

Pri pripojení kotla dbajte na to, aby bol správne a najkratšou cestou napojený na komínový prieduch. Na komínový prieduch nesmú byť napojené iné spotrebiče. Komínový prieduch musí byť dimenzovaný podľa STN 734201 a STN 734210.

V prípade, že Váš komín nespĺňa požiadavky minimálneho priemeru „B“ a minimálnej výšky „A“ je možné medzi kotol a komínový prieduch inštalovať odťahový ventilátor spalín

Zapojenie Výhody odťahového ventilátora:
  1. Počas prikladania paliva obmedzuje úniku dymu do priestoru kotolne.
  2. Urýchľuje a uľahčuje rozkurovanie.
  3. Počas čistenia obmedzuje prašnosť.
  4. Stabilizuje komínový ťah (regulácia umožňuje nataviť trvalý znížený chod).
TYP KOTLA Min A Min B
VIGAS 16, VIGAS 25, VIGAS 29 UD 8 m 160 mm
VIGAS 40 8 m 200 mm
VIGAS 60, VIGAS 80, VIGAS 100 12 m 200 mm

Starostlivosť o komín

Pri spaľovaní tuhého paliva unikajú do komína spálené zvyšky v podobe sadzí. Tie sa usádzajú na stenách komína a môžu kedykoľvek začať horieť. Pravidelným čistením komína môžeme zabrániť požiarom, ktorých počet sa v dôsledku neopatrnosti a nedbanlivosti ľudí pri údržbe komínov, neustále zvyšuje. Čistenie komína by sa malo pravidelne vykonávať nielen pre vlastnú bezpečnosť, ale i z dôvodu dodržiavania platných predpisov. Vyhláška č. 401/2007 Z. z. stanovuje kontrolu pre komíny pripojené na spotrebiče na tuhé či kvapalné palivá s tepelným výkonom do 50 kW každé štyri mesiace, pre komíny na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou, každých 12 mesiacov.

Čistenie komína nemusíte nechať vždy len na kominárovi. V určitých prípadoch to môžete spraviť aj sami, ale potvrdenie o vyčistení komína vám podľa zákona musí vydať kominár.

počítadlo.abz.cz